zpět

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě 
plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových 
stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

SENKOV s.r.o.

Senecká 565
330 08 Zruč-Senec
e-mail: info@senkov.com
tel: +420 377 824 076
IČO: 252 00 615
DIČ: CZ252 00 615

Legislativa:

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 
písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem:

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které 
uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.
Na akcích pořádaných správcem (např. školení, worshopy, dny otevřených dveří) může správce pořizovat audiovizuální 
záznamy (fotografie, video) a ty používat ke svým marketingovým účelům. Videozáznamy může správce pořizovat i za účelem 
ochrany před nežádoucím vniknutím do objektu pomocí kamerového zabezpečovacího systému.

Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po 
dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních 
údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám:

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí 
produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního 
předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup

 

k osobním údajům

 -  uživatel má právo od správce získat informace

o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel 
má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné 
osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz

 

osobních údajů

 – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce 

o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce

v určitých případech

 omezil zpracování osobních údajů uživatele

. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných 

zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost

 

údajů

 – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném

formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali 
mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

– uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela 

nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. 
Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění 
svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, 
nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Stáhni PDF